Algemene voorwaarden vakantiewoning l'Escaut

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Boeking (zoals dit begrip wordt gedefinieerd hieronder) aangeboden door Vakantiewoning L’Escaut aan Klanten (zoals dit begrip wordt gedefinieerd hieronder) of Gasten (zoals dit begrip wordt gedefinieerd hieronder). De Klant of de Gasten nemen door de Boeking kennis van deze Algemene Voorwaarden en verklaren deze te aanvaarden.

1. Definities

Indien ze in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden aangeduid, zullen de hieronder vermelde woorden en begrippen volgende betekenis hebben, tenzij de context anders vereist:
“Datum van Aankomst”
betekent de datum waarop het verblijf van de klant voorzien is aan  te vatten zoals dit blijkt uit de Boeking
“Boeking”
betekent de door de Klant gedane bestelling van het verblijf in de vakantiewoning en van andere producten of diensten zoals deze in het bijzonder worden aangeduid in de Boeking en die uitdrukkelijk werd aanvaard door Vakantiewoning L’Escaut
“Boekingsvoorwaarden”
betekent alle detailgegevens en voorwaarden die de Boeking bevat, in het bijzonder de identiteit en het aantal Gasten, de duurtijd van het verblijf van de Gasten in de vakantiewoning of ieder ander product of dienst dat in de Boeking begrepen is
“Prijs”
de prijs die de Klant gehouden is te betalen ingevolge de Boeking; in de Prijs is begrepen de vergoeding voor het verblijf in de accommodatie, de vergoeding voor het normale verbruik van water, gas, verwarming en elektriciteit gedurende de periode van het verblijf en het gebruik van het beddengoed dat in de vakantiewoning ter beschikking wordt gesteld
“Normaal Verbruik”
Het verbruik van water en elektriciteit van de volgende maximale volumes op dagbasis:
Water: 0,5m³
Elektriciteit: 30kWh

“Meerprijs”
De prijs die de Klant gehouden is te betalen voor producten of diensten die door Vakantiewoning L’Escaut geleverd werden en die niet voorzien zijn in de Boeking
“Overeenkomst”
betekent de overeenkomst die ingevolge de Boeking wordt gesloten tussen de Klant en Vakantiewoning L’Escaut
“Klant”
betekent de persoon die de Boeking doet
“Gast” of “Gasten”
degene die door Klant opgegeven werden als de personen die in de Vakantiewoning zullen verblijven
“Vakantiewoning L’Escaut”
is de handelsbenaming van C.L.I. bvba, vennootschap met inschrijving in de kruispuntbankondernemingen onder nummer 0479.379.839, met zetel te 9220 Hamme, Jules Vincartpark 85 waarmee zij het verblijf in vakantiewoningen uitbaat
“Vakantiewoning”
De accomodatie waarvan tijdens het verblijf gebruik kan gemaakt worden bestaande uit een woning of een gedeelte daarvan en de daarin aanwezige huisraad en infrastructuur
“Aanrekeningen”
zijn vergoedingen die bovenop de Prijs verschuldigd zijn door de Klant ingevolge het overtreden van de voorschriften of de regels van Vakantiewoning L’Escaut of de huidige Algemene Voorwaarden

2. Boekingen

1. Klanten kunnen een Boeking tot stand brengen via het reserveringsformulier dat ter beschikking is op de website van Vakantiewoning L’Escaut of ingevolge een rechtstreeks contact per e-mail of telefoon overeenkomstig de bepalingen op de website of facebookpagina van Vakantiewoning L’Escaut.
2. Bij het plaatsen van de Boeking zal aan de Klant verzocht worden om een aantal persoons- en identiteitsgegevens op te geven zoals, doch niet beperkt tot, de duurtijd en periode van het verblijf, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadressen.
3. Pas wanneer de aanvraag tot Boeking uitdrukkelijk wordt aanvaard door Vakantiewoning L’Escaut waarbij zij aan de Klant een boekingsreferentie overmaakt, ontstaat en bestaat de Boeking en de Overeenkomst.
4. Vakantiewoning L’Escaut zal alle redelijke inspanningen leveren die van haar mogen verwacht worden om tegemoet te komen aan de verzoeken van de Klant om de Boekingsvoorwaarden te wijzigen. In elk geval zal ieder verzoek bekeken worden in functie van de beschikbaarheid van de accommodatie, producten en verzochte diensten. De Klant zal iedere wijziging of verlenging van verblijf of bijkomend product of dienst, aanvullend aangerekend worden.

3. Prijs en betalingen

1. De Prijs zal het bedrag zijn waarvan Vakantiewoning L’Escaut de betaling vraagt van de Klant naar aanleiding van de Boeking.
2. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke vermelding is in de Prijs enkel begrepen de vergoeding van het verblijf, het Normaal Verbruik van water, gas, verwarming en elektriciteit en het gebruik van het beddengoed in de Vakantiewoning met uitsluiting van onder meer kosten van maaltijden, (roomservice), (droogkuis) die bijkomend vergoed dienen te worden als Meerprijs en een vergoeding van schade of overtredingen (Aanrekeningen).
3. Vakantiewoning L’Escaut zal steeds opgave doen van het bedrag van de Meerprijs vooraleer deze aan te rekenen.
4. Vakantiewoning L’Escaut kan bij de Boeking om betaling van een voorschot of om volledige betaling verzoeken. Pas na ontvangst van het voorschot binnen de door Vakantiewoning L’Escaut bepaalde termijn zal de Boeking van kracht worden.
5. Het saldo van de Prijs moet uiterlijk op het moment van de check in door de Klant of de Gasten betaald worden.
6. De Meerprijs dient door de Klant of de Gasten betaald te worden op het moment dat de producten of de diensten besteld worden.
7. Betalingen kunnen ook met creditcards of debetkaarten worden uitgevoerd.
8. Alle beschadigingen die tijdens het verblijf aan de Vakantiewoning worden toegebracht dienen door de Klant of de Gasten vergoed te worden. Vakantiewoning L’Escaut is gerechtigd om daartoe van de Klant een waarborg te verzoeken ten bedrage van 250,00 euro die aan de Klant kan aangerekend worden via de creditcard die gebruikt wordt bij de Boeking of door middel van een in cash betaling bij de check in. Voor zover er geen beschadigingen werden vastgesteld zal de waarborg bij de check out worden geannuleerd dan wel teruggegeven binnen uiterlijk 7 werkdagen. Wordt er wel schade vastgesteld dan zal de waarborg gebruikt worden overeenstemmend het werkelijk bedrag van de schade onverkort de mogelijkheid om de totale schade op de Klant te kunnen verhalen.
9. De Klant verklaart zich akkoord dat ieder bedrag dat aan Vakantiewoning L’Escaut verschuldigd is door deze kan aan- en afgerekend worden via de bij gelegenheid van de Boeking gehanteerde creditcard.

4. Annulaties en wijzigingen

1. De Klant kan de Boeking annuleren of wijzigen zonder dat hij daartoe enige vergoeding verschuldigd is voor zover hij dit doet uiterlijk 7 kalenderdagen voor de voorziene aankomstdatum. In dat geval zal Vakantiewoning L’Escaut tot terugbetaling overgaan van de door haar ontvangen voorafbetaling.
2. Indien de Boeking betrekking heeft op een door Vakantiewoning L’Escaut aangeboden promotie dan is Vakantiewoning L’Escaut niet tot terugbetaling gehouden en kan er in dat geval evenmin enige wijziging van de promotie of de Boeking doorgevoerd worden.
3. Annuleert of wijzigt de Klant de Boeking buiten de in punt 1 gestelde termijn dan zal de Klant gehouden zijn tot betaling van een bedrag gelijk aan 1 dag verblijf in de Vakantiewoning en is de Boeking in zijn geheel geannuleerd. Betreft de boeking een langere periode dan 4 dagen dan zal Vakantiewoning L’Escaut minstens het door de klant betaalde voorschot als vergoeding behouden.
4. Daagt de Klant of de Gast niet op de voorziene aanvangsdatum van het verblijf in de Vakantiewoning op (no show) dan is de gehele Prijs verschuldigd.
5. In geval van onvoorziene omstandigheden buiten haar wil kan Vakantiewoning L’Escaut steeds tot annulering overgaan van de Boeking waarbij zij tot terugbetaling overgaat van elke som die zij ontvangen heeft voor nog niet door haar geleverde diensten en producten. De gehoudenheid van Vakantiewoning L’Escaut is in elk geval beperkt tot de terugbetaling van voormelde som.
6. Blijken er door de Klant foutieve gegevens (identiteitsgegevens, bankgegevens) te zijn doorgegeven en wordt deze fout door de Klant niet onmiddellijk geregulariseerd dan is Vakantiewoning L’Escaut eveneens gerechtigd om onmiddellijk de Boeking te annuleren.

5. Huisregels

1. De belangrijkste regels zijn terug te vinden in de Vakantiewoning op een duidelijk aangeduide plaats. Deze huisregels maken onlosmakelijk deel uit van deze Algemene Voorwaarden. De Gasten dienen zich te houden aan deze regels en overtreding ervan kan aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van boeten. Vinden de Gasten deze huisregels in de Vakantiewoning niet terug dan dienen zij dat onmiddellijk bij deze vaststelling te melden aan Vakantiewoning L’Escaut. Doen de Gasten dat niet dan worden zij geacht kennis genomen te hebben van de huisregels en deze te aanvaarden.
2. De volgende huisregels dienen door de Gasten te worden opgenomen:
– Het vertonen van een geldig identiteitsbewijs of paspoort bij check in.
– Zich op ieder moment op een redelijke en verantwoorde manier gedragen zonder dat dit enige last veroorzaakt voor de buren van de Vakantiewoning of stafleden van Vakantiewoning L’Escaut. De overtreding van deze regel kan aanleiding geven tot een vervroegd gedwongen vertrek.
– Roken (tabak, e-sigaret, …) en tevens het bezit en het gebruik van iedere vorm van drugs en verdovende middelen in de Vakantiewoning is strikt verboden. Evenwel is roken in de tuin van de Vakantiewoning toegelaten. Een overtreding op deze regel geeft aanleiding tot een Aanrekening van 500 euro, behoudens de vergoeding van de aangerichte schade.
– De Vakantiewoning mag enkel gebruikt worden door de Gasten. Laten Gasten toch andere personen in de Vakantiewoning overnachten dan is een Aanrekening door de Gasten en de Klant verschuldigd van 100 euro per persoon die toegelaten werd.
– De Gasten en de Klant zijn gehouden tot vergoeding van iedere schade of verlies veroorzaakt aan de Vakantiewoning door hen of door personen die door hen toegelaten werden. Deze schade of het verlies begroot zich op ieder redelijk bedrag waarmee deze schade of verlies kan hersteld worden, inclusief de kosten van de opkuis of de vervanging van goederen die tot de Vakantiewoning behoren.
– Dieren zijn niet toegelaten in de Vakantiewoning.
– In de Vakantiewoning zijn (veiligheids-)inrichtingen aanwezig om deze conform de van toepassing zijnde overheidsreglementeringen te stellen. Buiten de situaties waarvoor deze voorgeschreven zijn om te gebruiken kunnen de inrichtingen in geen enkel geval door de Gasten gebruikt worden. Het oneigenlijk gebruik geeft aanleiding tot een Aanrekening van 500 euro, behoudens de vergoeding van de aangerichte schade.
– Omwille van hygiëne is het gebruik van eigen beddengoed, slaapzakken, opblaasbare matrassen strikt verboden.

6. Check in en check out

1. Het in- en uitchecken vindt plaats in de Vakantiewoning die in de Boeking werd voorzien.
2. Check in is voorzien op de aanvangsdatum vanaf 15 uur. In de Boeking wordt uitdrukkelijk het geplande aankomstuur vermeld. Wordt hiervan afgeweken dan is de Klant of zijn de Gasten gehouden om Vakantiewoning L’Escaut hiervan op de hoogte te brengen ten laatste 30 minuten voor het geplande aankomstuur. Bij gelegenheid van de check in worden de meterstanden van water, gas, verwarming en elektriciteit genoteerd.
3. Check out dient plaats te vinden om ten laatste 11 uur van de laatste datum van het verblijf. Bij gelegenheid van de check out worden opnieuw de meterstanden van water, gas, verwarming en elektriciteit genoteerd.
4. Enkel mits voorafgaande afspraak kan van deze regeling worden afgeweken en voor deze bijkomende dienst kan een Meerprijs worden aangerekend.
5. Wordt door de Gasten het voorziene tijdstip van check out niet nageleefd dan kan aan de Gasten en de Klant een bijkomende vergoeding voor 1 dag verblijf in de Accommodatie worden aangerekend.

7. Maaltijden en dranken

1. In de Prijs is geen vergoeding voor maaltijden of drank begrepen.
2. Maaltijden en dranken mogen in de Vakantiewoning enkel genuttigd worden in de daarvoor voorziene ruimtes zonder dat dit verbruik de normale en aanvaardbare hoeveelheden overstijgt.
3. Maakt het verbruik van maaltijden en dranken noodzakelijk dat er bijkomende opkuisprestaties dienen geleverd worden dan zal deze bijkomende kost het voorwerp uitmaken van een bijkomende Aanrekening van 100 euro.

8. Aansprakelijkheid van Vakantiewoning L’Escaut

1. Vakantiewoning L’Escaut zal alles doen wat tot haar redelijke mogelijkheden behoort om het verblijf van de Klant en de Gasten overeenkomstig de Boeking op een veilige en aangename manier te laten verlopen.
2. Vakantiewoning L’Escaut is in elk geval niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van de eigendommen van de Klant en de Gasten die door hen in de Vakantiewoning worden gelaten.
3. De Klant en de Gasten weten dat Vakantiewoning L’Escaut hen enkel een accommodatie aanbiedt waarin zij tijdelijk verblijven en dat zij van de diensten van Vakantiewoning L’Escaut en de producten die zij levert, kunnen gebruik maken. Wanneer deze terbeschikkingstelling of dienstverlening gebrekkig of foutief zou zijn waardoor er voor de Klant of de Gasten hinder of schade op beroepsmatig vlak, zoals, doch niet beperkt tot, schade veroorzaakt door verlies van gegevens, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden en advocatenkosten veroorzaakt zou worden dan is Vakantiewoning L’Escaut hiervoor niet aansprakelijk.

9. Persoonsgegevens

1. Vakantiewoning L’Escaut verwerkt de persoonsgegevens van de Klant en de Gasten overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: AVG).
2. Vakantiewoning L’Escaut verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Klant en de Gasten (Naam, voornaam, geboortedatum, IDkaart nummer, Soc.Zek.nummer, adres en contactgegevens, e-mail adressen), voor marketing doeleinden, statistische analyse, voor klantenbeheer (o.a. administratie, facturatie, het verzenden van nieuwsbrieven) én ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
3. De Klant en de Gasten geven toestemming voor deze verwerking en stemmen tevens toe tot het ontvangen van nieuwsbrieven, commerciële berichten en elektronische correspondentie van Vakantiewoning L’Escaut.
4. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) (aangezien de Klant en de Gasten hun expliciete toestemming met de verwerking geeft middels het onderschrijven van deze Algemene Voorwaarden), artikel 6.1 (b) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor het gerechtvaardigd belang om te ondernemen) van de AVG.
5. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens enkel op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming) plaatsvindt, hebben de Klant en de Gasten steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
6. Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de Klant en de Gasten worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Vakantiewoning L’Escaut verbonden zijn. Vakantiewoning L’Escaut garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
7. De Klant en de Gasten hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kunnen ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. Ze kunnen tevens – onder bepaalde voorwaarden – hun persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hen betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) AVG. Bovendien hebben zij het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van hun persoonsgegevens te bekomen die zij zelf aan Vakantiewoning L’Escaut hebben verstrekt en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere onderneming
8. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de Klant en de Gasten gevraagd een e-mail te verzenden naar het e-mailadres van Vakantiewoning L’Escaut dat hen bekend is. De Klant en de Gasten hebben het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. De Klant en de Gasten beschikken over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 10000 Brussel – contact@apd-gba.be )

10. Website en Facebook

www.lescaut-hamme.be
facebook pagina

11. Boekingen en aanbiedingen

1. Het is aangewezen dat de Boeking tot stand wordt gebracht via het reserveringsformulier dat ter beschikking is op de website van Vakantiewoning L’Escaut. Dit kan ook door rechtstreeks contact per e-mail of telefoon overeenkomstig de bepalingen op de website of facebookpagina van Vakantiewoning L’Escaut.
2. Iedere bestelling dient rechtstreeks uit te gaan van een kandidaat Klant en dient gericht te zijn aan Vakantiewoning L’Escaut.
3. Promoties die door Vakantiewoning L’Escaut worden aangeboden kunnen enkel via de website van Vakantiewoning L’Escaut besteld en geboekt worden.
4. Het kunnen bestellen van een promotie is afhankelijk van de beschikbaarheid op het moment van het behandelen van de bestelling. Enkel het aanbod omschreven in de promotie kan als promotie besteld worden zonder enige afwijking. Leidt de bestelling van een promotie tot een Boeking dan dient deze voorafgaand en in zijn geheel betaald te worden zonder dat dit terugbetaalbaar is, zelfs in geval van annulatie of wijziging.

12. Overige bepalingen

1. Indien de Klant of de Gast als consument te beschouwen is dan kunnen deze Algemene Voorwaarden geen afbreuk doen aan de rechten waarover zij als consument onder de Belgische regelgeving beschikken.
2. De rechten en verbintenissen waarover Vakantiewoning L’Escaut ingevolge deze overeenkomst beschikt, kunnen door deze worden overgedragen.
3. Vakantiewoning L’Escaut behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op regelmatige basis aan te passen en te herzien.
4. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling of clausule in deze Algemene Voorwaarden zal niet de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige andere bepaling of van het geheel van de Algemene Voorwaarden tot gevolg hebben.
5. De Algemene Voorwaarden zullen uitgelegd worden in overeenstemming met en beheerst worden door het Belgische recht en elk geschil voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden zal worden beslecht door de bevoegde rechtbanken te Gent, afdeling Dendermonde.