Privacy Policy

1.
C.LI bvba, vennootschap met inschrijving in de kruispuntbankondernemingen onder nummer 0479379839, met zetel te 9220 Hamme, Jules Vincartpark 85 hierna Vakantiewoning L’Escaut, verwerkt de persoonsgegevens van de Klant en de Gasten overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: AVG).
2.
Vakantiewoning L’Escaut verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van degene die de boeking plaatst (Klant) en van de personen waarvoor geboekt wordt (Gasten) (Naam, vooraam, geboortedatum, IDkaart nummer, Soc.Zek.nummer, adres en contactgegevens, e-mail adressen), voor marketing doeleinden, statistische analyse, voor klantenbeheer (o.a. administratie, facturatie, het verzenden van nieuwsbrieven) én ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
3.
De Klant en de Gasten geven toestemming voor deze verwerking en stemmen tevens toe tot het ontvangen van nieuwsbrieven, commerciële berichten en elektronische correspondentie van Vakantiewoning L’Escaut.
4.
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) (aangezien de Klant en de Gasten hun expliciete toestemming met de verwerking geeft middels het onderschrijven van de Algemene Voorwaarden), artikel 6.1 (b) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor het gerechtvaardigd belang om te ondernemen) van de AVG.
5.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens enkel op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming) plaatsvindt, hebben de Klant en de Gasten steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
6.
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de Klant en de Gasten worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreek of onrechtstreeks met Vakantiewoning L’Escaut verbonden zijn. Vakantiewoning L’Escaut garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter beschikking van de persoonsgegevens.
7.
De Klant en de Gasten hebben te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kunnen ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledige zouden zijn. Hij kan tevens – onder bepaalde voorwaarden – zijn persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) AVG. Bovendien hebben zij het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen die zij zelf aan Vakantiewoning L’Escaut hebben verstrekt en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere onderneming.
8.
Teneinde bovenvermelde rechten uitoefenen, wordt de Klant en de Gast gevraagd een e-mail te verzenden naar het e-mailadres van Vakantiewoning L’Escaut dat hen bekend is. De Klant en de Gast heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. De Klant en de Gast beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 10000 Brussel – contact@apd-gba.be